- en del af Renoveringskonsulenterne ApS

Dit byggeri eller projekt

Vi hjælper dig i junglen af servitutter, lokalplaner og naturbeskyttelseslovgivning.

Hvad skal du bygge?

Vi forstår, at det kan være svært at overskue, hvilke regler der gælder på din ejendom, og om dit byggeri kræver byggetilladelse eller dispensation. Det kan vi hjælpe dig med.

Når du går i gang med at planlægge dit byggearbejde, er det  meget vigtigt at få afdækket, hvilke regler der gælder for dit byggeri. Vi hjælper dig med at overskue hvilke regler og bestemmelser, som er relevante for dig.

Vi hjælper dig også med at samle de relevante tegninger og oplysninger. 

Til de fleste byggerier skal du søge om tilladelse til byggearbejdet hos kommunen. Byggearbejdet kan også være opfattet af regler fra anden lovgivning, som eksempelvis særlige bygningsregulerende regler i en lokalplan eller begrænsninger af byggeri som følge af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationer

Kræver dit byggeri en dispensation?

Vi har kendskab til, hvilke muligheder der er for dispensationer.Vi kan vejlede dig om, hvorvidt vi mener, det vil være muligt at opnå dispensationer i henhold til Planlovens bestemmelser, eller om du skal vælge alternative muligheder.

Vi hjælper dig med at overskue, hvilke muligheder der er i din byggesag.

Lovliggørelse af byggeri

Har kommunen bedt dig sende en ansøgning, eller vil du selv have rettet i din BBR? 

Vi kender krav og lovgivning, samt hvilke muligheder der er for lovliggørelse. Vi kan derfor også gennemskue, hvor let eller besværligt det vil være for dig at få dit byggeri godkendt.

Vi hjælper gerne med at få relevant ansøgningsmateriale på plads, så du ikke skal bokse med unødige mangelbreve fra kommunen.

Ansøgning om nyt byggeri

Om det er en carport, et anneks, en tilbygning eller andet, som du skal have bygget til dit enfamiliehus eller sommerhus, kan vi hjælpe dig med at overskue processen.

Vi hjælper dig med at overskue reglerne i bygningsreglementet og bestemmelserne i lokalplanen, og hjælper med korrekt udfyldelse af ansøgningen i Byg og Miljø. 

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilken ansøgningskategori, brandklasse eller konstruktionsklasse du vælger, eller hvor du sætter krydsene i den tekniske erklæring, når du ansøger.

Selv en udførlig beskrivelse af arbejdet, der søges om, eller en velbegrundet dispensationsansøgning har betydning for, hvor  hurtigt sagsbehandleren i kommunen får overblikket over din sag.

Servitutter, lokalplaner og natur

Der kan også være andre begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Du kan på de fleste kommuners hjemmesider få en lang række relevante informationer om både regler og byggeri. 

Det er kommunens hovedopgave at kontrollere, om det ansøgte byggeri er lovligt. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsmaterialet har de nødvendige oplysninger. Fortolkning af om byggeriet overholder servitutter på ejendommen, naturbeskyttelsesloven, lokalplan bestemmelser, er en del af denne kontrol.

Hvis dit ansøgningsmateriale viser, at dit byggeri opfylder de mange lovgivninger, kan du på den måde sikre dig en hurtigere byggetilladelse.

Få tilladelse til dit byggeri

Lad os hjælpe med din ansøgning, vi har erfaringen.

Hvad skal med i ansøgningen?

For at kommunen kan behandle din byggeansøgning, er det nødvendigt, at de får alle oplysninger og tegninger – en god ansøgning kan betyde en hurtigere byggetilladelse.

Tjekliste

 • Husets nøjagtige adresse, matrikel nummer og ejerlav.
 • Fuldmagt: Bruger du os eller anden rådgiver, skal du underskrive ansøgningen eller der skal medsendes en fuldmagt fra ejer om, at ansøger må søge om tilladelse.
 • Beskrivelse af projektet herunder bygningens anvendelse.
 • Erklæring om, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af. Der 
 • Evt. dispensationsansøgning: Overholder projektet ikke samtlige bestemmelser i bygningsreglement, lokalplan, deklaration eller anden lovgivning skal der søges dispensation. Dispensationsansøgningen skal begrundes.
 • Tegninger:
  1: Målsat situationsplan med angivelse af bygningerne på ejendommen og de enkelte bygningers benyttelse, deres ydre dimensioner, indbyrdes afstande og afstande til ejendommes skel skal vises med påskrevne mål. Afstanden til vej, placering af indkørsel og antal P-pladser på ejendommen skal også vises.
  2: Målsatte facadetegninger med eksisterende og fremtidigt terræn. Tegninger ønskes i passende målestoksforhold, hvilket almindeligvis er: 1:100 – 1:500 for situationsplaner, 1:100 – 1:200 for facadetegninger.
 • Beregning af den nuværende bebyggelsesprocent og den fremtidige bebyggelsesprocent skal fremgå af planen eller af projektbeskrivelsen.
 • Materialebeskrivelser.
 • Servitutter: Ved nybygning og/eller tilbygning skal eventuelle servitutter på ejendommen foreligge, oplysning kan fås på Tinglysningskontoret.
 • Evt. byggeskadeforsikring: Ved nye helårsboliger, som opføres af en professionel bygherre, skal der fremsendes dokumentation for at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.
 • Evt. andre forhold, såsom tilladelser fra Kystdirektoratet, Slots- og Kulturarvsstyrelsen, overkørselstilladelser mv.